List of Polling units in Marte Local Government Area


There are 109 polling units in Marte Local Government Area.
 • Aja'a Kura

 • Ajari

 • Ajiri Zairowa

 • Al - Banya

 • Ala Dispensary I

 • Ala Dispensary Ii

 • Alai Pri. Sch. I

 • Alam Dori

 • Alinna A. Chibbo

 • Alinna Alhaji I

 • Alinna Alhaji Ii

 • Aliye

 • Alla Lawanti

 • Alla Pri. Sch.

 • Badairi Barrah

 • Badairi Market

 • Badairi Pri. Sch. I

 • Badairi Pri. Sch. Ii

 • Baranga I

 • Baranga Ii

 • Bukar Mairambe I

 • Bukar Mairambe Ii

 • Bula Butube

 • Bulameleri I

 • Bulameleri Ii

 • Bulawo I

 • Bulawo Ii

 • Burniski

 • C.b.d.a I

 • C.b.d.a Ii

 • Chuku Ngubdo I

 • Chuku Ngubdo Ii

 • Daula

 • Doron Buhari

 • Duro

 • Gagarawa

 • Garadai Market

 • Garadai Pri. Sch. I

 • Garadai Pri. Sch. Ii

 • Goduram

 • Gremari Kanoriye

 • Guma'a Bula Bulin

 • Gumma Kura

 • Gumna

 • Ilewa

 • Inulwa

 • Jibrillaram I

 • Jibrillaram Ii

 • Jillam

 • Ka'ala Kolo

 • Kabulawa

 • Kadari Matal

 • Kaje Pri. Sch. Ii

 • Kaje Pri. Sch. Iii

 • Kamzomo

 • Kamzomo Pri. Sch.

 • Kilabaliya

 • Kirenowa Market I

 • Kirenowa Market Ii

 • Kirenowa Pri. Sch. I

 • Kirenowa Pri. Sch. Ii

 • Kirenowa Pri. Sch. Iii

 • Kirenowa Pri. Sch. Iv

 • Koloram I

 • Koloram Ii

 • Kulli Pri. Sch. I

 • Kulli Pri. Sch. Ii

 • Kusuma

 • Kuza'a

 • Lumshe

 • Ma'asa

 • Magarta

 • Maimusari I

 • Maimusari Ii

 • Maimusari Iii

 • Maje Durturi

 • Maje Malumri

 • Malalewa I

 • Malalewa Ii

 • Mama Kura

 • Marte Central I

 • Marte Central Ii

 • Mashilla Bensuwe

 • Maula Chingona

 • Mauwalli Pri. Sch.

 • Mbuluwa

 • Moforo

 • Momo Kura

 • Mugum

 • Muksa

 • Muntuna

 • Musune Pri. Sch.

 • Ngalori Pri. Sch.

 • Ngileiwa Pri. Sch.

 • Ngubdori

 • Ngurmushi

 • Njine Pri. Sch. I

 • Njine Pri. Sch. Ii

 • Nyanya Pri. Sch.

 • Pri. School


© 2024 Manpower Nigeria.  All rights reserved.